Skip to content

EXECUTIVE OF THE YEAR 2007

March 27th, 2012

Webmaster

EXECUTIVE-OF-THE-YEAR-20071-220x300

“นักบริหารดีเด่น” ประจำปี 2550 สาขา แพทย์โรคหัวใจ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

รองประธานกรรมการบริการโรงพยาบาลปิยะเวท

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจพญาไท เฟอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลพญาไท 1

ศาสตาจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ แพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลปิยะเวท และประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้่านโรคหัวใจแล้ว ท่านยังเป็นแพทย์นักบริหาร

หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาที่มีจิตสาธารณะอันสูงส่ง ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทุ่มเท เสียสละเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 20  ปี ปัจจุบันได้ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่องค์กร และทีมงานในเรื่องการบริหารจัดการ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและประชาชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยการจัดตั้ง ” สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท”,จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วย

เหลือสังคม,เขียนหนังสือแนววิชาการที่แฝงด้วยหลักธรรมะสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป ท่านบริหารงานและดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก “พรหมวิหาร 4″ ท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อปัญหาสังคมและประเทศชาติ

โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยที่ยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เป็นต้นว่า ท่านได้ทำโครงการ “พัฒนาคนรุ่นหลัง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเยาวชนคนรุ่นหลัง และแพทย์รุ่นน้องได้รับโอกาส ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มเติมจากวิชาชีพที่มีอยู่ เพื่อนำความรู้ความสามารถนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วมและประเทศชาติต่อไป ดังที่ท่านได้ทำอยู่ในปัจจุบัน

ชีวประวัติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง        แพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท, รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท,ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ             เพอร์เฟคฮาร์ท โรงพญาไท 1

ชื่อคู่สมรส      ทญ.ดร.รังสินี มหานนท์ อายุ 47 ปี

สถานที่ทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง         ผู้ช่วยคณบดี คณะทัตแพทย์

จำนวนบุตร     2 คน หญิง 1 คน คือ นางสาวปณิตา มหานนท์ และชาย 1 คน คือ นายกันตภณ มหานนท์ ปัจจุบันบุตรทั้ง 2             คน กำลังศึกษาอยู่ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการศึกษา

*คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

*แพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลปรินชชาร์ล(บริสเบนประเทศออสเตรเลีย)

ประวัติการทำงาน

*คณะแพทย์หัวใจ ถวายการดูแล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

*คณะแพทย์หัวใจ ถวายการดูแล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

*แพทย์หัวใจ ถวายการดูแล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

*แพทย์หัวใจ หม่อมหลวงบัว กิติยากร

*แพทย์หัวใจ หม่อมราชวงศ์อดุลกิตติ์ กิติยากร

*เลขาธิการ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

*ประธานวิชาการ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

*เลขาธิการ สหพันธ์สมาคมโรคหัวใจอาเซียน

*กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิรามาธิบดี

*รองประะธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท

*หัวหน้าอายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท /โรงพยาบาลพญาไท 1 / โรงพยาบาลพญาไท 3

* แพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์หัวใจพญาไทเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลพญาไท 3

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

*ปี 253 ชนะเลิศการประกวดในงาน

“The Winner of Young Investigator Award of the 10th  ASEAN Congress of Cardio

*ศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านโคหัวใจที่มีอายุน้อยที่สุด เมื่อปี พ.ศ.2542

*ปี 2545 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*จัดหาที่เรียน / ทุน ใหแก่แพทย์โรคหัวใจ เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 กว่าปี

*โครงการจัดบรรยายธรรมะ โดยนิมนต์พระ ณวัดต่างๆมาเทศน์ ให้กับพนักงานและ/หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจำทุกเดือน

หลักและปรัชญาในการทำงาน

“ทำดีไว้…แล้วก็จะดี”

“ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และเห็นแก่ตัวให้น้อยที่สุด”

สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

*แพทย์ไทยคนแรกที่ได้ฝึกอบรมทั้งหลักสูตรของ Fellow Australasian College of Physicians (FRACP)

*Fellow American College of Cardiology (FACA)

*Fellow Society for Cardiac Angiography and Intervention (FSCAI)

*Fellow American College of Angiology (FACA)

*แพทย์ไทยคนแรกที่ได้ Fellow the Cardiac Society of Australia and New Zealand (FCSANZ), August 2007

กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม

*เขียนหนังสือให้ควารู้แก่ประชาชนทั่วไป

*โครงการบรรยายแลกเปลี่ยนและความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ สำหรับแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง ปีละ 8-10 ครั้ง เป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยรวบรวมคณะแพทย์เพื่อจัดโครงการดังกล่าว

*การบรรยายวิชาการ ในประเทศ และต่างประเทศ (National &International for Guest Speraker) เช่น Australia, U.S.A. Indonesia, Malaysia, Burma เป็นต้น

*หนังสือทางวิชาการเรื่อง “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน”

*บทความทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศกว่าร้อยเรื่อง

*จัดอบรมธรรมะแก่เจ้าหน้าที่พนักงานผู้ป่วยและญาติเป็นประจำทุกๆเดือน

*เผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือธรรมะแก่ผู้ป่วย และญาติอย่างสม่ำเสมอ

ผลงานที่สำเร็จลุล่วง

*รวบรวมทีมแพทย์ ก่อตั้งบริษัทภิษัช จำกัด และบริษัทเพอร์เฟคฮาร์ท จำกัด

*รวบรวมทีมบุคคลากรทางการแพทย์ (คาร์ดิโอโลยี่ เมดเลย์) จัดบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีอเป็นจำนวน 16 ครั้ง

*จัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับหัวใจ จำนวน 5 เล่ม

เล่มที่ 1 เรื่องของ (โรค)หัวใจ

เล่มที่ 2 รักษา(หัว)ใจ

เล่มที่ 3 เรื่องครอบครัวหัวใจแข็งแรง

เล่มที่ 4 เรื่องคู่มือธรรม-ใจ

เล่มที่ 5 เรื่องทั้งหมดของหัวใจ (All about Heart)

ความนัยจากใจ

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ถูกบริหาร ควรมีความเชื่อมั่นในความดี การเชื่อมั่นในความดีนั้นเริ่มต้นด้วยการทำงานตามหน้าที่ที่มีอยู่ ทำงานเพื่องาน..ไม่ใช่ทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าสิ่งที่หวังจะ

ได้มานั้น จะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ได้ประการใดก็ตาม

ดังนั้น การทำงานโดยมีความเชื่อมั่นในความดี ก็คือ การทำงานเพื่องาน เชื่อว่าการทำดีไว้แล้วก็จะดี ไม่ใช่เชื่อว่าหรือหวังว่าทำดีไว้แล้วก็จะ “ได้” ดี เพราะถ้าหวังจะ “ได้” ถ้าไม่ได้ก็จะผิดหวัง ชะงักการทำความดีนั้นๆ ไป

รวมถึงขาดความต่อเนื่องในการทำความดี

ถ้าหน่วยงานใด / องค์กรใด มีบุคคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั้นในการทำความดีแล้ว หน่วย งานนั้น /องค์กรนั้นก็จะดีและได้ดี คือ เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง ถ้าเป็นประเทศชาติก็จะเป็นประเทศชาติที่มีความร่มเย็น

เป็นสุข โดยเฉพาะถ้าประเทศนั้นๆมีประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในความดีดังกล่าว

ในการเป็นพนักงาน หรือผู้บริหารในองค์กรใดๆ ก็ตาม หรือเป็นประชาชาในประเทศใดก็ดี ถ้าเรายังเป็นปุถุชนธรรมดาๆย่อมจะมีตัวมีตนไว้ หรือ “อัตตา” อยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่ถ้าในการทำงาน ปฏิบัติงาน หรือการ

กระทำใดๆ ถ้าเราจำกัดหรือลดความมีตัวมีตนไว้ คือเห็นแก่ตัวให้น้อยเสียแล้ว การปฏิบัติงานหรือการกระทำของเราที่เหลืออยู่จากการไม่เห็นแก่ตัวนั้น ก็จะมีแต่การทำงานหรือการกระทำที่ “ให้” ซึ่งก็คือ การกระทำดีนั้นเอง

ดังนั้น หลักในการทำงานที่ดี ก็คือ การเชื่อมั่นในความดี และทำงานด้วยการมีความเห็นแก่ตัวให้น้อย ถ้าทำได้เช่นนี้ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสุขและสนุกในการทำงาน หน่วยงานและองค์กรก็จะมีแต่ความสามัคคี พัฒนาเจริญ

ก้าวหน้าอย่างมั่นคง…….

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจ...คุณหมอหัวใจธรรมะ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์
หัวใจของนิธิ มหานนท์


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

Comments are closed.