Skip to content

Archive for December 24th, 2012

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจทำให้คนอ้วนหายจากเบาหวานได้(blog)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจทำให้คนอ้วนหายจากเบาหวานได้

December 24th, 2012

Webmaster

3,779 Comments

มีผลงานวิจัยเรื่องการดูแลคนไข้เบาหวานแล้วอ้วนที่น่าสนใจได้รับการตีพิมพ์ โดยสรุปย่อๆคือคนไข้กลุ่มนี้นอกจากการให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองกับโรคเบาหวานแล้วถ้าได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและอาหารอย่างจริงจังและเคร่งครัดแล้วสามารถทำให้โรคเบาหวานหายไปได้อย่างน้อยก็ชั่วคราวในช่วงที่อยู่ในโปรแกรมที่ศึกษา4ปี ในการศึกษานี้เขาติดตามดูคนอ้วนที่เป็นเบาหวาน4503คนเปรียบเทียบสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังเคร่งครัด(intensive lifestyle intervention)กับอีกกลุ่มหนึ่งได้การศึกษาและข้อมูลการดูแลเบาหวาน(diabetic support and education) เขาพบว่ากลุ่มที่อยู่ในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นหายจากเบาหวาน11.5%ในปีที่1และ7.3%ในปรที่4ขณะที่อีกกลุมหนึ่งหายเพียง2%ที่ปีที่1และปีที่4 และพวกที่ได้รับการปรับพฤติกรรมลดน้ำหนักได้มากกว่าและร่างกายฟิตกว่า
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม